Algemene Voorwaarden

van Spa Care Brabant

Spa Care Brabant is geregistreerd bij de KvK te Breda onder de naam Max Blom Trading BV. Adres: Nijverheidsweg 3, 4879 AP Etten-Leur.

1. Toepasselijkheid

1.1
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen, aanbiedingen, reparaties en leveringen van Spa Care Brabant.

1.2
Van de algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien de koper en Spa Care Brabant dat schriftelijk nadrukkelijk zijn overeengekomen, de overige algemene voorwaarden blijven hierbij uiteraard altijd van kracht.

2. Betalingen en Prijzen

2.1
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Spa Care Brabant te mogen claimen of te veronderstellen.

2.2
Spa Care Brabant streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2.3
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

2.4
Spa Care Brabant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

2.5
Indien een klant te laat is met betalen of niet betaald heeft is Spa Care Brabant te allen tijde gerechtigd om de werkzaamheden of leveringen stop te ze zetten.

2.6
Na het verstrijken van de betalingstermijn (zonder ingebrekestelling van rechtswege verzuim) is de klant een rente van 2% per maand verschuldigd en tevens de gemaakte of te maken buitengerechtelijke incasso kosten.

2.7
De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw

2.8
In het geval van een tussentijdse prijs stijging is Spa Care Brabant altijd gerechtigd om dit door te rekenen naar de klant. Ook bij een reeds bestaande overeenkomst. Mits de klant hier niet mee akkoord gaat is deze gerechtigd de overeenkomst binnen 10 werkdagen na melding te ontbinden.

2.9
Indien Spa Care Brabant twijfelt aan de kredietwaardigheid van een koper kan er worden gevraagd dat koopsom vooruit wordt betaald. 2.10 Bij bestelling via de website van Spa Care Brabant kunt u betalen middels bankoverschrijving naar onderstaand bankrekeningnummer:

Spa Care Brabant
IBAN: NL56 RABO 0301 2060 66
BIC: RABONL2U

Gebruik hierbij uw bestelnummer als betalingsreferentie. Uw bestelling wordt pas verzonden als wij de betaling ontvangen hebben.

3. Eigendomsbehoud

3.1
Alle door Spa Care Brabant geleverde artikelen blijven tot deze volledig zijn betaald eigendom van Spa Care Brabant totdat alle verschuldigde bedragen volledig voldaan zijn.

4. Aflevering en levertijd

4.1
De bij de reparatie/aankoop afgesproken levertijden zijn een indicatie. Uiteraard streven wij hier binnen te blijven. Mochten de levertijden toch afwijken dan kan hiervoor geen schadevergoeding of recht tot annuleren aan worden ontleend. Tenzij na overleg met Spa Care Brabant wordt besloten dat de levertijd te ver word overschreden en de betreffende klant hier last van ondervind.

4.2
Spa Care Brabant mag derden inschakelen voor de levering, plaatsing en of reparatie van door ons geleverde producten.

4.3
Voor levering van een spa dient altijd een verharde en vlakke waterpas ondergrond aanwezig te zijn dit is verantwoording van de koper want de jacuzzi heeft geen stelpoten. Indien de ondergrond niet waterpas is zal de jacuzzi niet bijgesteld kunnen worden door ons. Het is ook de verantwoording van de koper te zorgen dat er voldoende doorgangsruimte is en verharde toegang om de spa te kunnen plaatsen. Dit kan aan de hand van de gegeven afmetingen van de spa bij de aankoop.

5. Garantie

5.1
Spa Care Brabant geeft 12 maanden garantie op technische onderdelen die door ons zijn geïnstalleerd. Dit geld ook voor slijtage onderdelen mits juist gebruik.

5.2
Wat niet onder garantie valt is:

  • Verkeerd onderhoud en gebruik van de spa / jacuzzi
  • Slijtage door normaal gebruik - Reparaties uitgevoerd door de koper of derden
  • Overheidsvoorschriften inzake reparaties of installaties door Spa Care Brabant. Deze voorschriften zijn verantwoording van de koper en dienen ons op voorhand schriftelijk te zijn bekendgemaakt
  • Door Spa Care Brabant bij derden bekomen onderdelen waar andere garantievoorwaarden op van toepassing zijn.
  • Onderdelen die door de verkoper zelf aangekocht zijn bij derden en door Spa care Brabant zijn geïnstalleerd.
  • Voorrijkosten en uurloon

5.3
Zonder servicecontract zijn alle montagekosten van garantie onderdelen voor de koper.

5.4
Spa Care Brabant is niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade of letsel ontstaan door verkeerd gebruik. En of reparatie en onderhoud uitgevoerd door de klant zelf.

5.5
Indien de spa niet op een vlakke verharde ondergrond staat en daardoor de constructie van de spa schade oploopt is Spa Care Brabant daarvoor niet verantwoordelijk. Ook dient te klant te beschikken over eventuele vergunningen. Extra werkzaamheden die nodig zijn bij de plaatsing worden separaat in rekening gebracht aan de klant.

5.6
Alle garanties gelden enkel voor de eerste eigenaar op het adres wat bij de verkoop/reparatie is afgesproken.

5.7
Spa Care Brabant is in geen geval aansprakelijk te stellen voor de kosten omzetderving bij het niet functioneren van een product dat via ons is aangekocht.

5.8
Reclamering omtrent garanties dient uiterlijk op de laatste dag te gebeuren van het verstrijken van de afgesproken garantiedatum.

6. Reclamering

6.1
Reclamering in het geval van zichtbare gebreken dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na de levering van het product te geschieden. Reclamering in het geval van niet zichtbare gebreken dient ook uiterlijk binnen 10 werkdagen na de levering van het product te geschieden.

7. Toepasselijk recht

7.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen, rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is altijd het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil is zal dat altijd worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

7.2
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van een burgerlijke rechter zal ieder geschil tussen koper en verkoper, indien de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in Breda. Spa Care Brabant blijft echter ook bevoegd om de koper te dagvaarden volgens de wet of het toepasselijke internationaal verdrag bevoegde rechter.

8. Aansprakelijkheid

8.1
Spa Care Brabant is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan roerende of onroerende goederen van de koper bij het plaatsen of repareren van de spa of sauna, tenzij kan worden aangegeven dat dit is gebeurd door roekeloosheid of opzet.

8.2
De koper is geheel verantwoordelijk voor de toepassing en wijze van gebruik van de door hem bij Spa Care Brabant aangekochte of gerepareerde producten.

9. Wijzigingen

9.1
Mocht deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden op www.spacare-brabant.nl/algemene-voorwaarden

Professionele service tegen een betaalbare prijs

Spa Care Brabant is een familiebedrijf met een eigen serviceteam en een goede dosis gezond verstand. Geen poespas of ingewikkelde constructies, gewoon degelijke oplossingen. Ervaar het zelf en neem contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

TOP